Skip to main content

Kwaliteit en klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg die op 1 januari 2016 is ingegaan, zijn therapeuten zelf wettelijk verantwoordelijk voor het goed af (laten) handelen van een klacht door een cliënt. De NVRT bemiddelt daarom niet langer tussen cliënt en therapeut, en alle NVRT-therapeuten zijn daarom aangesloten bij een door het Ministerie van VWS erkende Klachten- en Geschilleninstantie.

Bent u als cliënt ontevreden en komt u er met de therapeut niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris bij wie de therapeut is aangesloten. De therapeut is wettelijk verplicht u de contactgegevens van de klachtenfunctionaris te geven, en u op de hoogte te stellen van zijn of haar klachtenregeling. In de meeste gevallen zal deze te vinden zijn op de website van de therapeut, en anders is deze in elk geval telefonisch of via de mail op te vragen bij de therapeut, bij wie u ook in eerste instantie uw klacht dient te melden. Mocht u daar samen niet uitkomen, dan kunt u daarna een klachtenfunctionaris inschakelen.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris (KF) zal, na zeer zorgvuldige aandacht voor beide partijen, in verreweg de meeste gevallen succesvol bemiddelen. Lukt dat echter niet, dan kunt u daarna bij een onafhankelijke  geschillencommissie (GS) terecht.

Een groot deel van onze leden, echter niet iedereen, is aangesloten bij het NIBIG. Enkele leden hebben een aansluiting bij een andere klachteninstantie, informeert u vooraf al bij de therapeut waar deze bij is aangesloten. U kunt dit ook op hun website terugvinden.

De NVRT is en heeft zelf geen klachtenfunctionaris of klachtenbemiddelaar. The therapeut is hier zelf voor verantwoordelijk, en dient de voor de cliënt te volgen procedure op een laagdrempelige wijze toegankelijk te maken. Dat zal in de meeste gevallen zijn via zijn of haar website. De precieze stappen die in dit traject moeten worden doorlopen zijn als volgt:

a. In eerste instantie komt de klacht – mondeling of schriftelijk – bij de regressie- en reïncarnatietherapeut terecht. U kunt die schriftelijk of via de mail richten aan de therapeut. Therapeut en cliënt proberen het probleem dan in een persoonlijk gesprek op te lossen.

Pas wanneer in een gesprek tussen therapeut en cliënt er geen oplossing naar beider tevredenheid wordt gevonden, dan kunt u zich als cliënt wenden tot de klachtenfunctionaris. Deze weg kan wel veel langer duren.

 

b. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke persoon, die niet verbonden is aan de NVRT of een andere beroepsorganisatie. Hij of zij kiest geen partij, noch voor de cliënt, noch voor de therapeut. De klachtenfunctionaris zal proberen de klacht binnen 6 weken (bij klachtenonderzoek uiterlijk 10 weken) in gezamenlijk overleg op te lossen. Dit betekent dat de cliënt, de therapeut en de klachtenfunctionaris samen naar een oplossing zoeken. In de Wkkgz staat namelijk het vertrouwen tussen cliënt en therapeut centraal.

 

c. Is de cliënt ontevreden met de onder b) geboden oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de Geschillencommissie. Deze commissie is wel juridisch gekaderd maar toch een buiten-rechterlijke instantie. Dit is voor de cliënt een laagdrempelig alternatief om de stap naar de burgerlijke rechter te vermijden. De Geschillencommissie kijkt naar causale verbanden en verwijtbaarheid en kijkt neutraal naar beide partijen.

Uiterlijk binnen zes maanden na het voorleggen van het geschil doet de Geschilleninstantie een uitspraak. Deze is bindend en de cliënt heeft de mogelijkheid om nog naar de rechter te gaan. De rechter zal een bindend advies doorgaans slechts marginaal (beperkt) toetsen. Dat houdt in dat de rechter nagaat of het advies op een juiste manier tot stand is gekomen en of het voldoende is gemotiveerd. Alleen als dit niet in orde is, zal de rechter uw zaak opnieuw beoordelen.

Deze regeling volgt de voor alle officiële zorgverleners geldende wetgeving in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz).