Privacyverklaring

Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten
Batenstein 36
2403 PH  Alphen aan de Rijn

Telefoon: 06-3384 4492 of via mail:  info@nvrt.nl

 

De NVRT kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de Nederlandse Vereniging voor Reincarnatietherapeuten, en/of omdat je een email stuurt naar een van de @nvrt.nl mailadressen.

De NVRT kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor bezoekers die de NVRT een mail sturen: de NVRT verwerkt je persoonsgegevens, namelijk je naam en je mailadres, om je per e-mail te kunnen benaderen. Wij zullen onze correspondentie vertrouwelijk behandelen en verwijderen na afhandeling ervan, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om deze te bewaren. Als dat zo is, zullen wij je op de hoogte hiervan stellen. Als je verder geen relatie met ons aangaat, zullen we ook je mailadres verwijderen. We geven jouw adres niet aan derden, tenzij we je daar om toestemming voor hebben gevraagd.

Daarnaast kan de NVRT je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten lidmaatschapsovereenkomst.

Privacyverklaring NVRT voor leden van de Vereniging

De NVRT Nederlandse Vereniging voor Reincarnatietherapeuten wil voldoen aan de Algemene Verordening Gegevens AVG. Daarom doen we ons best jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit brengt met zich mee dat in ieder geval:

 • Wij je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt, enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Als we je toestemming nodig hebben voor de verwerking van je gegevens vragen we die.
 • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de beslissingen die op de Algemene Ledenvergadering zijn genomen met betrekking tot doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We zijn op de hoogte van je rechten omtrent je persoonsgegevens, we zullen je hierop wijzen op een moment dat dat van toepassing is.

Als je na het lezen van deze privacyverklaring of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit te allen tijde.

Als lid gebruiken we je persoonsgegevens

voor de volgende doeleinden:

 • Financiële administratie
 • Bijhouden van het voldaan hebben aan verplichtingen vanuit de statuten en het huishoudelijk reglement van de NVRT
 • Bijhouden van het voldaan hebben aan verplichtingen vanuit verzekeraars
 • Het versturen van nieuwsbrieven, het verenigingsblad en uitnodigingen voor vergaderingen, workshops, jubilea en andere bijeenkomsten die direct te maken hebben met de NVRT of ons vakgebied..
 • Het publiceren van je NAW-gegevens, telefoonnummer, website en e-mailadres op de therapeutenpagina van de NVRT-website.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens gebruiken:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Huisadres; om incidenteel post te kunnen sturen
 • Praktijkadres
 • E-mailadres;
 • Websiteadres
 • Geboortedatum
 • Gevolgde relevante opleidingen, na- en bijscholingen die je gevolgd hebt in het kader van de bijscholingsverplichtingen van de NVRT, alsmede opleidingen en nascholingen in het kader van de PLATO-eisen die voorwaarde zijn voor vergoedingen door zorgverzekeraars
 • De intervisiegroep of -groepen waar je lid van bent
 • Je bijgewoonde bijeenkomsten van je intervisiegroep of -groepen
 • Je eventuele lidmaatschap van andere beroepsorganisaties.

Verstrekken aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Tot nu toe hebben wij in de laatste drie jaar gegevens verstrekt aan:

 • Vektis.nl met de gegevens van de therapeuten die door hen vergoed kunnen worden. Dit gebeurt ieder jaar.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met de bovengenoemde partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is als de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te staan. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar), aangezien onze leden en begunstigers meerderjarig zijn. Dit is een van de redenen dat wij om je geboortedatum vragen.

Bewaartermijn

De NVRT bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Vanwege de financiële administratie moeten de relevante gegevens 7 jaar worden bewaard. We bewaren naam, adres en telefoonnummer, en jaren van lidmaatschap van oud-leden, zodat we ze kunnen uitnodigen voor jubilea. Oud-leden hebben het recht om ook deze gegevens te laten verwijderen.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van leden te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die binnen de NVRT van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • De commissies en leden die toegang hebben tot je gegevens zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van de commissies of commissieleden. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.